Tanulás, szentírások tanulmányozása

Transzcendentális tudás, önképzés
A tanulás a Kṛṣṇa-hívők életében az egyik legfontosabb tevékenység a mindennapokban. Mind a gyakorlati, használható tudás megszerzése (pl. kertészkedés, élelmiszertermelés, természetvédelmi ismeretek), mind a saját szakma elsajátítása, legfőbbképp pedig a védikus tudományok megismerése kap kiemelt szerepet. A legfontosabb mind közül a lelki tudás megszerzése, amely feltárja az ember számára, hogy kicsoda ő, mi a lélek (ātma), az élőlény (jīva), megtanulja, hogy ehhez képest másodlagos a testi önazonossága; hogy kicsoda Isten, és hogy mi ezek valódi kapcsolata.

SrilaPrabhupada5

A lelki tudás transzcendentális tudás, amely végső soron az önvalóval és Kṛṣṇával, az Istenség Legfelsőbb Személyiségével foglalkozik. Mindezekről tudakozódhatunk a védikus irodalomból, szentírásokból, különösen az ezek esszenciáját jelentő Srīmad-Bhāgavatamból, valamint Śrīla Prabhupāda, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapítója könyveiből, hiteles, tényfeltáró magyarázataiból.

A Védák, a tudás könyveiként ismert írások Földünk legrégebbi írásos emlékei. Maga a veda (ejtsd:) véda) szó olyan átfogó tudást jelent, amely örök érvényű, teljes és minden ismeretet felölelő. A Kṛṣṇa-tudat legfontosabb szentírásai a Védák esszenciái: a Srīmad-Bhāgavatam, a két monumentális eposz, a Rāmāyaṇa és a Mahābhārata, valamint ez utóbbi része, a Bhagavad-gītā, amely közvetlen párbeszéd formájában történő tanítás Kṛṣṇától barátjának, Arjunának (ejtsd: Ardzsunának). E szentírások egyik fontos ismérve, hogy a tanítások szélesebb hallgatóság előtt hangzottak el, később lejegyzésre kerültek, és ezáltal minden érdeklődőnek lehetősége nyílik korokon át a tanítások megismerésére. Ezeken keresztül a figyelmes tanulmányozó megértheti ezen átfogó tudás legjavát, a Védák lényegi végét, az ún. vedāntát.

A napi szintű önképzés a Kṛṣṇa-tudat elengedhetetlen része. A hívők nem csupán iskolákban, illetve tanfolyamokon tudakozódnak az élet értelméről, hanem a hétköznapok során önállóan is tanulmányozzák a szentírásokat. Az élethosszig tartó tanulás folyamata a kulcsa annak, hogy a figyelmes szemlélő a tudatlanság, az ismeretek hiányának állapotából eljusson a valódi tudásig és önismeretig. A szentírások tanulmányozását a védikus hagyomány egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt javasolja, aki segít eligazodni a tanulmányok során, és beépíteni ezt a tudást a mindennapi gyakorlatba. A valódi lelki tudás ugyanis olyan valódi felismerést, megértést ad, amely ennélfogva a hívő mindennapi gyakorlataiban, életmódjában is kézzelfoghatóan megnyilvánul. A lelki tudás minden bölcsesség királya. Az alábbi ima ezt gyönyörűen feltárja:

„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a tudás fénylő fáklyalángjával felnyitotta a tudatlanság sötétségétől elvakult szememet.”

A védikus szentírások tartalmazzák mindazt a transzcendentális tudást, amely Isten megismeréséhez szükséges. Isten megismerése nélkül nem ébredhet vágy a szívünkben arra, hogy elérjük Őt – ha pedig nem vágyunk őszintén az Úr Kṛṣṇa elérésére, akkor továbbra is csupán az anyagi világ élvezetére tudunk törekedni, magasabb rendű cél nélkül.

SrilaPrabhupada6

A szentírások tanulmányozása
A szentírások nagy részletességgel mutatják be az élet célját, és hogy miként érhetjük ezt el. Mindezek mellett a védikus írások közvetlenül Istentől erednek, vagyis transzcendentálisak, ezért pusztán rendszeres hallgatásukkal, olvasásukkal automatikusan tisztulunk, azaz fejlődünk a lelki életben.
Śrīla Prabhupāda könyveinek tanulmányozásával és egy hiteles lelki tanítómester segítségével a hatalmas védikus tudás lényege mindenki számára felfoghatóvá válik. A lelki tökéletesség eléréséhez nem szükséges kiemelkedő tanultság, intelligencia vagy bármilyen más anyagi képesség, csupán az, hogy valaki őszintén vágyjon a lelki életben való fejlődésre, Kṛṣṇa szolgálatára. Kṛṣṇa Maga mondja a Bhagavad-gītāban (10.10), hogy „… akik szüntelen odaadással és szeretettel szolgálnak Engem, azoknak megadom azt az értelmet, amellyel eljuthatnak Hozzám”.

Iskolai és iskolán kívüli képzések
A tanulás a Krisna-hívők életében már kisgyermekkortól fogva kiemelt szerepet kap: a gyermekek a védikus értékeket ápoló családi napköziben vagy a somogyvámosi védikus rendszerű iskolában, a gurukulában sajátíthatják el az alapvető ismereteket. A gyerekek játékos formában nem csak a hagyományos tárgyakról és témákról tudakozódhatnak, hanem Istenről is hallanak, a tanulás, a feladatok mind-mind Kṛṣṇával állnak kapcsolatban. Így lelki, örök tudást szereznek.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

Felnőttek számára hasznos tanulmányokat adhat a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, amely Európában egyedüliként akkreditált főiskolai diplomát nyújt hallgatóinak vaiṣṇava teológia és jóga szakirányokon. A tanulmányok azonban nem csak iskolai rendszerű oktatás keretében végezhetők. Fiatal érdeklődők számára nyitva áll a lehetőség kipróbálni a szerzetesi, kolostori életformát akár egy hétvége vagy akár több éves képzés formájában. Itt napi szinten hallhatóak előadások a védikus filozófia tárgyköréből.

Cimkék: