Riportsorozat 1. – Interjú Koczóh Péterrel a vallások közötti párbeszédről

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

1. Mit gondolsz a vallások / egyházak közötti párbeszéd jelentőségéről?

A bahá’í tanítások szerint minden vallás ugyanattól az Egy Istentől ered. Nincsen zsidó, keresztény, hindu, stb. Isten. A vallások egymásra épülnek, és Isten ezeken keresztül vezeti az embereket azon az úton, amit Ő számunkra kijelölt. Bahá’u’lláh így ír:

„Semmi kétség nem lehet, hogy a világ népei, bármilyen fajhoz vagy valláshoz tartozzanak is, ihletüket egyetlen mennyei Forrásból nyerik és egy Isten alattvalói. A parancsolatok közötti különbségek, melyek szerint élnek, annak a kornak eltérő igényeinek és szükség¬leteinek tulajdonítandók, melyben azok kinyilatkoztattak. Mindegyik, néhány kivételével, melyek az emberi romlottság művei, Isten elrendelése, Akaratának és Céljának visszatükröződése. … Ragaszkodjatok ahhoz, ami közel hoz egymáshoz és egyesít titeket. Ez bizony a legmagasztosabb Szó, melyet a Minden Könyvek Anyja leküldött és kinyilat¬koztatott néktek. Erről tesz bizonyságot a Nagyság Nyelve dicső lakhelyéről.” (Bahá’u’lláh: Gyöngyszemek CXI)

Isten küldi le a nagy Vallásalapítókat a világba, meghatározott feladattal, amely ennek az útnak mindig egy-egy új állomása. Bahá’u’lláh így fogalmaz:

„…minthogy nem lehet semmiféle közvetlen kötelék az egy igaz Isten és teremtménye között, és nem létezhet semmiféle hasonlatosság a múlandó és az Örök, az esetleges és az Abszolút között, elrendelte Isten, hogy minden korban és törvénykorszakban egy tiszta és makulátlan Lélek öltsön testet a föld és a menny királyságaiban. … Ezek a Lények, az Önmegtagadás megtestesítői, e tündöklő Valóságok Isten mindent átható kegyelmének csatornái. A csalhatatlan vezérlet fénye által vezettetvén, s a legfelsőbb hatalommal felru¬házván, Ők azért küldetnek, hogy szavaik lelkesítő ereje, tévedhetetlen kegyelmük áradása és Kinyilatkoztatásuk szentesítő szellője által megtisztítsanak minden vágyódó szívet és fogékony lelket a földi gondok és korlátozások salakjától és porától.” (Bahá’u’lláh: Gyöngyszemek XXVII:4)

A fentiek alapján a bahá’í hit minden nagy világvallást saját magával egyenrangúnak tart, és párbeszédre törekszik azokkal. Bahá’u’lláh ezt tanítja: „Érintkezzetek minden vallás követőivel a barátság és testvériség szellemében.” Ez az a megközelítés, amit megpróbálunk átültetni minden olyan tevékenységünkbe, amely más vallások követőivel kapcsolatos.

2. Foglalkozik-e az egyházatok vallásközi kapcsolattartással, és ha igen, milyen formában?

Igen foglalkozik bár sajnos nem olyan aktívan, mint amennyire a terület fontossága megkívánná. Ennek oka, mint rengeteg más dolog esetében is, az emberi erőforrások szűkössége. A jövőben feltétlenül nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani erre a területre.

3. Mi a személyes véleményed és meglátásod a vallások párbeszédének jövőjéről?

Bahá’u’lláh azt tanítja, hogy a vallás a világban a legnagyobb eszköz a nyugalom és egység helyreállításához és biztosításához. Vallás nélkül, a vallások által közvetített erkölcsi értékek és emberi együttélési normák nélkül nem lehet meg az emberiség hosszú távon, bármit is hirdetnek most az ateizmust és a pénz mindenhatóságát hirdetők.

A vallásközi párbeszéd alapja az lehet, ha a vallások a tanításaik azon alapelemeire koncentrálnak, amelyek összekötik őket, és nem azokra a másodlagosakra, amelyek különböznek. A nagy szellemi alaptanítások, amelyek Isten és ember, ember és ember viszonyát szabályozzák, minden vallásban gyakorlatilag azonosak. Ezeket mi a keresztény Európában Tízparancsolatként ismerjük, de minden más vallásban is megtalálhatók. Ehhez képest viszonylagosak az ún. társadalmi tanítások, amelyeket a Vallásalapító egy bizonyos időszakra adott követői számára, és amelyek valóban különböznek egymástól. Mivel azonban sajnos az emberben megvan az erőszakra való hajlam, a vallásháborúk oka sokszor pontosan ezeknek a társadalmi tanításoknak, valamint az emberi dogmáknak a hatalomra juttatása volt. A világvallások között lévő feszültségek (lásd militáns iszlám) nem a vallás lényegéből, hanem egyes emberek nagyonis evilági céljainak az erőltetéséből fakadnak.

Isten kijelentése lámpás, melynek fénye ezek a szavak: Egy fa gyümölcsei és egy ág levelei vagytok. A legnagyobb szeretettel és összhangban, barátsággal és testvéri módon bánjatok egymással. Ő, Ki az Igazság Napcsillaga a tanúm! Olyan erőteljes az egység fénye, hogy képes beragyogni az egész földet. Az egy igaz Isten, Ki minden dolgok tudója, Maga tesz bizonyságot e szavak igazságáról.” (Bahá’u’lláh: Gyöngyszemek CXXXII:3)

Koczóh Péter
a Magyarországi Bahá’í Közösség
Országos Szellemi Tanácsának tagja
egyházügyi felelős