Határokon át: a vallásközi párbeszéd jelentősége

Admin Filozófia, Hírek

Amikor lehetőségünk nyílik más vallások templomi szertatásaira látogatni, így meditáljunk: „Itt a Legfelsőbb Személy, Isten másik formáját imádják.  Tiszteletemet fejezem ki, és felajánlom imámat az én Uramnak, amiért elfogadja az imádatot.”

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, Śrī-Caitanya-Śikṣāmṛta, bevezetés

Manapság a hírek vallások közti összetűzésekről, konfliktusokról és háborúkról szólnak. Ez sokakat arra késztet, hogy elutasítsák a vallásokat. Kinek van szüksége olyan hitre, amely szektariánus viselkedéshez és erőszakhoz vezet?

Mi, Krisna-hívők nem értünk egyet azzal, hogy vallások vagy vallási értékek ellentmondásban állnak, bár kétségtelenül sok különbség van a különböző tanok és hitek között. Úgy látjuk, hogy a vallások közötti konfliktusok akkor élesednek ki, amikor a vezetők rosszul használják a vallási tanokat és gyakorlatokat, hogy ellentéteket szítsanak az emberek között, és rivalizálásra késztessék őket. Politikai, katonai, gazdasági és más célok ösztönzik őket, és ez vezet ellenségeskedéshez, nem pedig maga a vallás.

Közös cél

A vaiṣṇava hagyomány azt tanítja, hogy a világ nagy vallásai ugyanazt a célt kívánják megvalósítani: segítséget nyújtanak az embereknek, hogy lelki tudással fejlesszék az önmegvalósítást, és felébresszék az Istenség iránti szeretet. A bhakták által tanulmányozott Bhagavad-gītā, az ősi írások egyike elmagyarázza, hogy Isten azért jön erre a világra, hogy lefektesse a vallás alapelveit „bármikor és bárhol, ha a vallás gyakorlása csökken, és a vallástalanság előtérbe kerül”.

A vershez fűzött magyarázatában Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda azt írja: „Minden avatārának, az Úr inkarnációinak sajátos küldetése van… Minden inkarnációjában csupán annyit mond a vallásról, amennyit akkor az ott élők adott körülmények között megérthetnek. A misszió azonban mindig ugyanaz: az embereket az Isten-tudat felé vezetni…néha személyesen száll alá, néha hiteles képviselőjét küldi el … fiaként vagy szolgájaként.”

Sok kiváló tanító vallja, hogy tisztelni és méltányolni kell a világ vallásainak különbözőségét, hiszen ez a spirituális önvaló ébredése. Mi is hiszünk ebben, és világszerte támogatjuk a vallások közti kapcsolatok kiépítésére tett törekvéseket. Európában és az Egyesült Államokban Krisna-hívők dolgoznak vezetőként a Vallások a Békéért elnevezésű nemzetközi szervezetben.

Ausztráliában Krisna-hívők aktív tagjai a Hit Közösségi Tanácsnak, és a helyi kórházakban lelkészként szolgálnak. Argentínában a bhakták részt vesznek a Mendoza Vallásközi Tanácsban. Németországban a hinduizmust képviselik a Világ Vallásai Hamburgi Akadémia Egyetemén.

Washingtonban neves tudósokat, papokat és lelkészeket fogadtak az elmúlt 20 évben, az évente megrendezett, két napos Vaisnava-Keresztény Párbeszéden és lelkigyakorlaton. Az elmúlt öt évben az ISKCON volt az éves Vaisnava és Muzulmán párbeszéd házigazdája Washingtonban.

Kṛṣṇa azt tanítja a Bhagavad-gītāban, hogy Isten minden élőlény szívében ott van, és a különböző vallásokon, hagyományokon, tanárokon és lelki gyakorlókon keresztül tesz meg mindent, hogy visszahozza az embereket a Vele való örök kapcsolatba.

Ezzel kapcsolatos állásfoglalásunk így szól: „A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének tagjait arra bátorítjuk, hogy legyenek tiszteletteljesek más tradíciók követőivel, és tekintsenek rájuk úgy, mint más hitet vallókra, akikkel együtt dolgozhatunk a társadalom egészének jólétéért.”

A vallásos embereknek és hagyományoknak nagy ajándék van a birtokukban, melyet megoszthatnak egymással. Mindannyian ugyanazokkal a kihívásokkal és lehetőségekkel találkozunk – azaz, hogy hogyan élhetünk együtt békésen, és osszuk meg a föld ajándékait, miközben próbáljuk megérteni és szolgálni a Legfelsőbbet. Amikor egyre többen látják, hogy ez az élet prioritása, akkor a konfliktusok csökkennek majd.

Anuttama Dāsa

Vallásközi párbeszéd hazánkban

Az Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége és felsőoktatási intézménye, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rendszeres szervezője vallásközi kerekasztal beszélgetéseknek. A keresztény, zsidó, buddhista, iszlám és Krisna-hívő párbeszédek vitaanyagai online elérhetőek, a keresztény és Krisna-hívő párbeszédek pedig már nyomtatott kiadványban is elérhetőek. A Főiskola legutóbbi vallásközi beszélgetéssorozata már túlmutatott a legfontosabb metafizikai kérdéseket körüljáró párhuzamos beszéden, hiszen teológiájuk szerint szembe is állította a vallásokat annak érdekében, hogy egyértelműbben feltáruljanak a hasonlóságok és ellentétek.

A vallásközi kapcsolatok ápolására szolgáló Világvallások Együttműködési Fóruma (VEF) az egyházügyi törvény módosítását követően Bevett Keleti Egyházak Tanácsává alakult át. A szervezet képviselői vallásközi kerekasztal beszélgetéseken és imanapokon is részt vesznek. Szervezetünk szintén régóta tagja a Vallásközi Párbeszéd Társaságának (VAPATA), amely nemcsak találkozókat, hanem képzéseket is szervez a vallások közös nyelvének elsajátításához. Rendszeresen részt veszünk találkozókon a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsával valamint a Keresztény Zsidó Társasággal is.

2000 óta szervezünk vallásközi ételosztásokat a Szegénység Elleni Küzdelem és az Élelmezés Világnapján, ahol egymással karöltve nyújtunk kézzelfogható segítséget nehéz sorsú embertársainknak. A rendezvény célja a közös társadalmi felelősségvállalás és az összefogás fontosságának hangsúlyozása a mindennapokban.

A 24.hu internetes portál Isten tudja elnevezésű vallásközi rovatának egyházunk a kezdetektől fogva a tagja. A rovatban öt világvallás képviselője hétről hétre a legfontosabb és éppen aktuális társadalmi kérdésekről, érdekességekről fejtheti ki álláspontját.

Több alkalommal is részt vettünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által Tihanyban tartott vallásközi konferenciákon, ahol a vallások képviselői panelbeszélgetések keretében fejtik ki véleményüket egy-egy aktuális kérdésről.

Külön büszkék vagyunk rá, hogy 2014-ben egyházunk vezető lelkészét, Śivarāma Swamit megválasztották a Vallási Vezetők Európai Tanácsának (ECRL) hindu képviselőjévé. A szervezet, mely a Vallások a Békéért európai ága, minden nagy világvallásból tömörít magában vallási képviselőket és így Európa talán legnagyobb vallásközi fóruma.

2016-ban online vallásközi naptárat állítottunk össze, amelyből bárki számára megismerhetőek kilenc különböző felekezet legfontosabb vallási ünnepnapjai. http://www.vallaskozi.hu/naptar/

Vallásközi tevékenységünkről a www.vallaskozi.hu weboldalon informálódhat.

Fodor Kata