A fiatalság megőrzésének forradalmi csodaszerei

Fodor Filozófia, Hírek

Az egyén fiatalsága

Emberi voltunk elvá­laszt­hatatlan vá­gyai közé tartozik az örökkétartó fia­talság gyógy­szerének felfedezése. Ragaszkodunk a fiatalságunkhoz, mert boldogság fűződik hozzá. Har­mincas-negyvenes éveinket taposva azonban már nosztalgiával gon­do­lunk vissza gyermekkorunk tün­dér­meséire, amely­ben a hős, a jószívű deli legény varázs­pál­cá­jával vál­toz­tatta meseszép leányzóvá a púpos hátú, ráncos öreganyót. Nap-nap után a tükörbe nézve azonban tü­rel­metlenek leszünk, és a megváltó her­ceg egyre reménytelenebb meg­jelené­se helyett hitünket inkább a fo­gyasztói társadalom kézzelfogható kínálata felé fordítjuk. Kozmetikumok bőséges választéka, fitness-klubok spe­ci­alizált gépei, egészséges élet­mód-, relaxáció- és jógatanfolyamok, ránc­felvarrás és plasztikai műtétek szinte végeláthatatlan választéka ígé­­ri szá­munkra a megifjodás le­he­tőségét. Ideig-óráig. Kipróbáljuk az egyiket, utána jön a másik, majd sza­kér­tők hada avat be minket a tu­do­mány legújabb titkaiba. A remény min­dig megmarad, és elhitetjük ma­gunk­kal, hogy a ruha teszi az em­bert, hogy vonzó a rúzs és a púder, a nyújtott formájú izmok és a hegyes orrú, magas sarkú tipegő. Pedig a fi­a­ta­lok már megmosolyogják mindezt (az udvarisabbak persze csak a hátunk mögött), és erejük teljében biztosak abban, hogy ők meg­me­ne­kül­nek majd az öregedés prob­lé­májától.

A társadalom fiatalsága

Egységben az erő! – kiáltják, és a generáció összefogásával lázadnak fel az élet problémáinak régimódi meg­ol­dá­­saival szemben. A tör­té­nelem (mint „az élet tanítómestere”) számos pél­dá­val segíti és támasztja alá törekvésüket: amerikai-, francia-, angol-, ipari-, szocialista-, 48-as-, 56-os-, 68-as forradalom, és még so­rolhatnánk. A ‘60-as–’70-es évek is­ko­lá­sai a For­ra­dalmi ifjúság című daloskönyvből me­rít­hettek erőt ah­hoz, hogy miközben „dalol a föld, a nagy világ, dalol az ég, s az ifjúság, dalol a hegy, s dalt zúg a tenger…, az új dal ritmusára kél nagyszerű csatára a békéért az ember”. De mi is az az „új dal”, ami a forradalmi ifjúság fegyvereként szolgál?

Történelemkönyveink tanítása sze­­­rint a forradalmak célja radikális vál­to­zás bevezetése valamely po­li­tikai, társadalmi, gazdasági, kul­tu­rális struk­túrával vagy paradigmával szem­ben. Lázadás valami ellen, ami nem bizonyult tökéletesnek, azaz nem adott elégedettséget mindenki számára. E forradalmak eszméken alapulnak, s egy régi helyébe újat ígérnek. A gyakorlati megvalósítás során azonban időről időre lehull a lepel az új eszme szép­sé­gé­ről, és kiderül, hogy valójában nem történt más, mint az, hogy átléptünk egyik „izmusból” egy másik „izmusba”, egyik párt hatalmát felváltotta a másik párt hatalma. Hegel német filozófussal együtt gondolhatjuk azt, hogy ezek a konfliktusok szük­sé­gesek az emberi civilizáció fej­lő­dé­séhez, a kérdés csupán az, tudjuk-e, mi valójában a fejlődés célja. A tör­té­nel­emből ismert for­ra­dal­mak leg­nagyobb problémája éppen az, hogy csak tagadnak, de nem nyújtanak valós alternatívát. A forradalom így mindig politikai jellegű marad, azaz a harc, a hatalom az éltető eleme. Ez az anyagi világ szakadatlan lét­küz­del­me.

Az utolsó forradalom

Létezik azonban egy valós for­ra­dalom, a tudat forradalma. Jelszava: „nem ez a test az éned!” Az emberi életforma éppen a legkiválóbb abból a szempontból, hogy fejlődése ér­de­kében kihasználja tudatosságának e ké­pes­ségét. Fel tudja ismerni ugyan­is, sőt, tapasztalni tudja, hogy ő való­já­ban egy lélek, aki egy test­ben lakik ugyan, de attól eltérő szub­sztancia. A lélek sac-cid-ānanda , azaz örök tu­dás­sal és bol­dog­ság­gal teli. Tudja, hogy az egyéni lélek része a Legfel­sőbb Léleknek, akit szolgál, és ettől nyeri el boldogságát. Ez a lélek ter­mé­szetes helyzete. Amennyiben ezt felismeri, már meg tudja fo­gal­maz­ni életének a célját is: ki­sza­badulni az anyagi testből, és elérni a tiszta lelki formát. A Kṛṣṇa-tudat célja éppen ezért nem más, mint fel­éb­resz­teni az emberek eredeti tu­da­tát, a lelki tuda­tot. Megadja en­nek egyszerű folya­matát is: Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare mantra éneklését. A tudat for­radal­ma, azaz annak fel­is­merése, hogy a lélek kü­lön­bözik a testtől, hogy ez a lélek nem birtoko­sa sem­minek, mert min­den Istenhez tartozik – még az egyéni lélek maga is –, meg­vál­toz­tatja az emberek men­ta­li­tá­sát saját hely­ze­tükre és tár­sadalmi-természeti kör­nye­ze­tükre vo­nat­­ko­­zóan. Az egyén szintjén végbemenő men­tális változást termé­szet­szerűen és automati­ku­san kö­ve­ti a társadalmi struk­túra vál­to­zása, amely hason­ló­kép­pen el­veszti ha­tal­mi ambí­ci­óit, és meg­­­­­elég­szik a közösségi igények Isten törvényei szerinti szol­gá­la­tával. Egyén és tár­sa­dalom célja ily módon kö­zös­sé válik: elérni a tiszta lélek bi­ro­dal­mát, elérni Kṛṣṇāt Kṛṣṇa, az egyetlen valós auto­ritás szolgá­la­tát.

Tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo – írja a Śrīmad Bhāgavatam (1.5.11): az a krea­tivitás, amely meg­próbálja meg­ér­te­ni az Isten-tuda­tot, forra­dal­mat hoz az emberek életébe. E forra­dal­mat Caitanya Mahāprabhu in­dí­totta el öt­száz évvel ezelőtt, és mivel lelki kul­tú­rára épül, hazá­ja sa­ját­ságos szoká­saitól füg­get­lenül bárki részese lehet e moz­ga­lom­nak. A Hare Kṛṣṇa mantra ének­lé­sével bárki meg­tisz­tít­hat­ja tudatát, és vissza­nyer­heti tiszta lelki azo­nos­ságát.

A tudat forradalma a lélek for­ra­dal­ma, és egy­ben az utolsó for­ra­da­lom is, hiszen résztvevői, az önmegvalósítás útját jár­va, elérik a legmaga­sabb rendű tökéletessé­get. Tu­dá­sa és boldogsá­ga ré­vén a lélek elnyeri az örök fiatalságot, így elé­ge­detté válik, és nem lázad többé.

Asta Sakhi Devī Dāsī